Skip to main content

Algemene voorwaarden

 

 1. Begrippen 

1.1. Flex & Connect is gevestigd te Beverwijk, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67182674. Hierna te noemen Flex & Connect.

1.2. Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Flex & Connect een overeenkomst heeft. De Algemene Voorwaarden zijn onverminderd van toepassing op de Klant.

1.3. Dienst: Het aanbieden van (flexibele)werkplekken, verhuur van workshop- en vergaderruimte en bijkomende verzorging, administratieve of organisatorische diensten.

1.4. Boeking: Een schriftelijke, telefonische of mondelinge afspraak voor de inhuur van een dienst bij Flex & Connect gedurende een bepaalde tijd. Zodra de boeking door beide partijen is bevestigd, ontstaat er een overeenkomst met betaalverplichting tussen klant en Flex & Connect.

1.5. Prijslijst: Een lijst met tarieven en omschrijvingen van de te leveren diensten. De tarieven gelden vanaf de op de prijslijst vermelde datum. Bij wijziging van de prijslijst wordt de klant op de hoogte gesteld van voor hem/haar relevante wijzigingen.

 

 1. Algemeen 

2.1. Door het plaatsen van een schriftelijke, telefonische of mondelinge boeking, erkent en stemt u ermee in dat u de onderstaande Algemene Voorwaarden en privacyverklaring heeft gelezen, begrepen en er mee akkoord gaat.

2.2. Flex & Connect geeft de klant het recht de accommodatie op part-timebasis als kantoor, vergaderruimte of workshopruimte tegen een vergoeding te gebruiken. Het gebruik, de huisregels en de overeengekomen vergoeding zijn bij de klant bekend.

2.3. Gebruik van de ruimtes voor detailhandelsdoeleinden, met frequente inloop van winkelpubliek, is niet toegestaan

2.4. Indien klant zich schuldig maakt aan bij Wet verboden handelingen wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd, zonder teruggave van het resterend huurbedrag.

2.5. Het is verboden in de ruimte te roken.

 

 1. Levering en betaling

3.1.a. Alle prijzen en tarieven op de prijslijst zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, van overheidswege opgelegd.

3.1.b. De boekingsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. In de overeenkomst staan de begindatum/tijd en de (verwachte) einddatum/tijd van de overeenkomst vermeld.
Bij een ruime overschrijding van de geboekte huurperiode, kan er nacalculatie plaatsvinden.

3.2.a. Door het plaatsen van een schriftelijke, telefonische of mondelinge boeking ontstaat er een overeenkomst. Een boeking is pas definitief nadat deze door Flex & Connect is bevestigd.
3.2.b. Wanneer u een boeking plaatst bij Flex & Connect dan gaat u een transactie aan met Flex & Connect. U garandeert juridisch bevoegd te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan. Ook verklaart u financieel draagkrachtig en handelingsbevoegd te zijn voor uw activiteiten. U garandeert bovendien dat alle gegevens die door u aangaande het gebruik van deze diensten worden verstrekt, waar en exact zijn. Flex & Connect houdt zich het recht voor om boekingen met onvolledige, twijfelachtige of ogenschijnlijk verkeerde gegevens van de boekende niet te accepteren.

3.3. Bij het aangaan van een boeking zet Flex & Connect zich in om naar vermogen en naar de eisen van goed vakmanschap de overeengekomen dienst te leveren.
Door onvoorziene omstandigheden buiten haar schuld, zoals bv. uitval van verwarming, internet of verwarming kan de boeking door Flex & Connect kosteloos worden geannuleerd, zonder de verplichting voor een alternatief te zorgen. Wel zal Flex & Connect zich inspannen een passend alternatief te zoeken. Verdere aansprakelijkheid voor eventuele schade heeft Flex & Connect in dit geval niet.
Uiteraard vervalt voor de klant de verplichting tot betaling en zullen al gedane betalingen inzake de betreffende overeenkomst worden teruggestort.

3.4. Regelement:

 1. De klant kan een boeking voor een vergader- of workshopruimte uiterlijk 5 werkdagen (maandag t/m vrijdag) van te voren kosteloos annuleren. Daarna bedragen de annuleringskosten 50% van het voor de boeking overeengekomen bedrag. Bij wijziging of annulering binnen 24 uur voor aanvang van de boeking wordt de volledige prijs in rekening gebracht. Ook als een klant -zonder geannuleerd te hebben – van de overeengekomen dienst geen gebruik maakt, is het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd.
 2. Voor de flexwerkplekken geldt geen annuleringsregeling. Deze zijn altijd kosteloos op basis van fair use te annuleren.

3.5. Bij flexwerkplekken geldt: vol=vol. Flex & Connect is bij volledige bezetting niet verplicht te zorgen voor alternatieve flexwerkplekken.

3.6. Tenzij anders overeengekomen vindt facturatie van periodieke bedragen plaats per maand vooraf. Alle te verlenen of verleende diensten zullen op de nota worden vermeld.

3.7 Indien de Klant niet binnen de in de factuur vermelde termijnen heeft betaald, mag Flex & Connect – nadat de klant daarvan op de hoogte is gesteld en zonder gerechtelijke tussenkomst- haar diensten opschorten en de toegang van de klant tot het pand sluiten totdat de betaling is ontvangen. Flex & Connect is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting.
De betalingsverplichting voor de overeengekomen diensten blijft – zonder nadere overeenkomsten- in bovenstaande situatie onverminderd bestaan.

3.8.  Bij gebreke van tijdige betaling na een herinnering of aanmaning is Flex & Connect gerechtigd de wettelijke- of handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist.

3.9. De overeenkomst  wordt door Flex & Connect uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht, en uitdrukkelijk niet vanuit een (fictieve) arbeidsverhouding met klant. Flex & Connect zal over de verschuldigde of de te ontvangen bedragen dan ook geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden en/of afdragen.

 

 1. Aansprakelijkheid 

5.1.a Flex & Connect is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van misverstanden, overboekingen of boekingen die niet juist bij haar terecht zijn gekomen.5.1.b.  Flex & Connect is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet bereikbaar zijn of het niet werken van de website of een deel of delen van de website.

5.2. Gebruik van de diensten van Flex & Connect geschiedt voor risico van de boeker en/of gebruiker. Flex & Connect is niet aansprakelijk voor enige vorm van diefstal of vermissing van producten of materialen die aanwezig zijn op de fysieke locatie. De klant kan gratis gebruik maken van af te sluiten lockers om eigendommen op te bergen.

5.3. Flex & Connect  kan nimmer aansprakelijk gesteld worden door de Klant c.q. derden voor schade, hieronder begrepen immateriële schade en bedrijfsschade voortvloeiende uit vertragingen, foutieve berichtgeving, stakingen, vertragingen, technische storingen of plichtsverzuim van een medewerker, beheerder of zaakwaarnemer van Flex & Connect ,

5.4. De Klant dient zorgvuldig om te gaan met alle onderdelen van de accommodatie, apparatuur, Installaties en inrichtingsstukken waarvan hij/zij gebruikt maakt. De klant is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de klant of door degene die met uw toestemming of op uw uitnodiging in het pand verkeert.

5.5. Indien de klant bezittingen in de bedrijfsruimte achterlaat en ze verzuimt weg te halen, kan Flex & Connect daarover beschikken op de wijze die haar goeddunkt, zonder dat zij de klant daarover enige verantwoording of een deel van de verkoopopbrengst verschuldigd is.

5.6 Flex & Connect is nimmer aansprakelijk te stellen voor tijdens het verblijf bij haar verloren gegane papieren of digitale data. Flex & Connect beschikt over een beveiligde internettoegang. Flex & Connect kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of beschadiging van internetdata door aanvallen via het internet.

5.7. Flex & Connect is niet aansprakelijk voor schade, waaronder gevolgschade, die de boeker en/of gebruiker lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens gebruik van de diensten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn. Flex & Connect is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiele gebrek aan Flex & Connect kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.8. Flex & Connect is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 • Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
 • Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Flex & Connect en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Flex & Connect kunnen worden toegerekend.

5.9. Iedere vordering van de klant jegens Flex & Connect uit hoofde van aansprakelijkheid vervalt door het enkele verloop van 3 (drie) jaar na het moment waarop de klant kennis kreeg of had kunnen krijgen van de gestelde schadeveroorzakende aanspraak of omstandigheid. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de klant bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

 

 1. Toepassing / wijziging algemene voorwaarden 

6.1. Flex & Connect behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en verklaringen waaronder haar diensten worden aangeboden, te wijzigen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde terug te vinden op de website  www.flexenconnect.nl

6.2. Indien de klant niet akkoord gaat met een voorgestelde wijziging van de voorwaarden, zal Flex & Connect een eind kunnen stellen aan de overeenkomst.

 

 1. Duur en beëindiging van de overeenkomst.
  1. Een overeenkomst met een duur van meer dan 3 maanden kan door ieder der partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen tegen het einde van iedere maand.
  2. Opzegging dient schriftelijk (of via mail) te worden gedaan.
  3. In geval van overmacht, waaronder mede begrepen ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van klant of Flex & Connect, zijn beide partijen gerechtigd de prestaties op te schorten, zonder enig recht op schadevergoeding te laten gelden. Elk van de partijen doet hierover aan elkaar mededeling.
  4. Indien de overmacht langer voortduurt dan 10 werkdagen, kan de overeenkomst ontbonden worden zonder dat Flex & Connect recht heeft op schadevergoeding. Flex & Connect heeft wel recht op betaling van de werkzaamheden die zijn verricht vóór de overmacht.
  5. De overeenkomst eindigt in geval van overlijden van een der partijen.

7.6. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden

 • in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij.
 • indien de andere partij toerekenbaar en ernstig tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst.
 • indien de andere partij bewust onjuiste gegevens heeft verstrekt, die tot schade hebben geleid
 • indien de andere partij, of iemand die met toestemming of op uitnodiging van de andere partij, zich in de accommodatie onwettig, frauduleus of lasterlijk gedraagt. Ook gedrag dat niet verenigbaar is met normaal kantoorgebruik valt onder deze bepaling.

 

 1. Overige bepalingen

8.1. Flex & Connect verplicht zich tot geheimhouding van door of namens de klant gegeven vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen bedrijfsgegevens en klantgegevens van de klant.

8.2. Deze geheimhoudingsverplichting van lid 1 geldt niet indien:

 • Flex & Connect verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
 • de informatie algemeen bekend wordt;
 • Flex & Connect optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

8.3. De Klant stemt ermee in dat Flex & Connect alle persoonlijke gegevens waarover Flex & Connect beschikt over of met betrekking tot de Klant mag bewerken, openbaar maken of overdragen onder de voorwaarde dat deze informatie alleen wordt gebruikt in het kader van de vervulling van de verplichtingen van Flex & Connect onder deze overeenkomst of voor toetsing van werkzaamheden, fraudepreventie en bij achterstalligheid van betalingen.

8.4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende of nieuwe vervolgopdrachten die aan Flex & Connect worden gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Flex & Connect.

8.5. Eventuele algemene voorwaarden van een Klant zijn niet van toepassing en worden nadrukkelijk niet door Flex & Connect aanvaard.

 

 1. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In geval van onvolledigheid, onduidelijkheid of tegenstrijdigheid tussen deze Nederlandse versie en Algemene Voorwaarden van Flex & Connect in een andere taal, prevaleert de Nederlandstalige versie. Ieder geschil dat voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden of onze diensten zal worden voorgelegd aan de rechtbank.

Chat openen
Stuur een appje
Hi 👋

Zoek je een fijne werkplek voor jezelf of een vergaderruimte voor je team?

Vraag me dan gerust naar de mogelijkheden en wie weet tot snel...

De koffie ☕ of thee 🫖 staat voor je klaar!

Groetjes Tineke